top of page

Cele w zakresie energii odnawialnej kształtują naszą drogę do zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jako sposobem na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Rządy i organizacje na całym świecie wyznaczyły ambitne cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych o ograniczonej pojemności.

Odnawialne źródła energii są podstawą transformacji energetycznej i realnym rozwiązaniem klimatycznym. Wdrożenie energii odnawialnej jest jednym z głównych czynników umożliwiających utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 1,5°C.


Niedawne wydarzenia geopolityczne i związane z klimatem podkreślają potrzebę podjęcia działań na rzecz zwiększenia ambicji w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia celów klimatycznych, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy przystępności cenowej, a także zapewnienia powszechnego dostępu do niezawodnej i przystępnej cenowo energii.


Cele w zakresie energii odnawialnej zazwyczaj obejmują pewien procent całkowitej produkcji energii, który powinien pochodzić ze źródeł odnawialnych w określonych ramach czasowych. UE postawiła sobie za cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej o co najmniej 20% w zużyciu i osiągnięcie do 2022 r. oszczędności energii na poziomie co najmniej 20%. Cel został przekroczony, ponieważ udział energii brutto wyniósł 22% końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych. Nowe cele mają wyznaczyć 32% zużycia energii ze źródeł odnawialnych i stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2030 r.


Cele te mają kluczowe znaczenie dla stymulowania inwestycji i innowacji w sektorze energii odnawialnej. Pomagają również zapewnić przedsiębiorstwom, rządom i konsumentom pewność co do przyszłego kierunku produkcji i zużycia energii.


Wiedząc, że sektor energetyczny odpowiada za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE, zwiększenie udziału energii odnawialnej w różnych sektorach gospodarki jest zatem kluczowym elementem pozwalającym osiągnąć cele UE w zakresie energii i klimatu.


Jako głęboka firma zajmująca się energią odnawialną, TESUP zobowiązuje się do osiągnięcia tego celu: być w każdym gospodarstwie domowym. Przyszłość energii odnawialnej rysuje się w jasnych barwach i rośnie. Produkujemy towary, które znacznie zwiększają wydajność i opłacalność systemów energii odnawialnej. Dzięki ciągłym inwestycjom i innowacjom możemy zapewnić, że energia odnawialna stanie się podstawą światowego koszyka energetycznego i pomoże stworzyć bardziej zrównoważony i sprawiedliwy świat.

bottom of page