top of page

COP15: Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej

15. Konferencja Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), która odbyła się w Montrealu w Kanadzie, zaowocowała nowym globalnym ładem dla przyrody i ludzi. Porozumienie to, znane jako Deklaracja z Kunming, zostało przyjęte przez wszystkie 196 stron Konwencji o różnorodności biologicznej i określa nową wizję ochrony i zachowania przyrody, uwzględniając jednocześnie potrzeby ludzi i społeczności.

Deklaracja z Kunming uznaje pilną potrzebę zajęcia się trwającą utratą różnorodności biologicznej i eskalacją kryzysu klimatycznego. Uznaje, że przyroda ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu ludzi i że ciągła utrata różnorodności biologicznej osłabia zdolność ekosystemów do zapewniania podstawowych usług, takich jak czyste powietrze i woda, żywność i lekarstwa.


Deklaracja określa nowe ramy działania, które obejmują zestaw ambitnych celów i celów w zakresie ochrony i zachowania przyrody, a także środki mające na celu zajęcie się przyczynami leżącymi u podstaw utraty różnorodności biologicznej. Wzywa również do większych inwestycji w wysiłki na rzecz ochrony i restauracji, a także do wysiłków na rzecz wzmocnienia udziału społeczności lokalnych i ludności tubylczej w wysiłkach na rzecz ochrony.


Jednym z kluczowych aspektów Deklaracji Kunming jest nacisk na wysokie ambicje. Oznacza to, że narody muszą nadal dążyć do ambitnych celów i celów, aby skutecznie chronić i chronić przyrodę. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę obecny stan planety, która stoi w obliczu bezprecedensowej utraty różnorodności biologicznej i eskalacji kryzysu klimatycznego.


Innym ważnym aspektem Deklaracji jest skupienie się na dostarczaniu. Oznacza to, że porozumienie musi zostać przełożone na działania w terenie, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ. Będzie to wymagało współpracy i współpracy rządów, organizacji i osób na wszystkich poziomach. Deklaracja wzywa również do mobilizacji zwiększonych środków finansowych na wspieranie działań ochronnych, uznając ważną rolę, jaką sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie mogą odegrać w tym zakresie.

Wielka Brytania i inne narody Organizacji Narodów Zjednoczonych muszą odegrać kluczową rolę w tych wysiłkach, współpracując w celu wypełnienia zobowiązań podjętych na COP15. Będzie to obejmować szeroki zakres działań, w tym wdrażanie polityk i przepisów chroniących przyrodę, inwestowanie w projekty ochrony i odbudowy oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia różnorodności biologicznej.


Deklaracja podkreśla również potrzebę zmian transformacyjnych, co oznacza, że chodzi nie tylko o ochronę i zachowanie przyrody, ale także o zmianę sposobu, w jaki żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą. Wymaga to zmiany polityki, instytucji i systemów w celu włączenia różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych do procesu decyzyjnego. Oznacza to również angażowanie lokalnych społeczności i ludności tubylczej jako kluczowych partnerów, uznając ich wiedzę i prawa.


Deklaracja z Kunming jest historycznym porozumieniem, które określa nową wizję ochrony i zachowania przyrody, a jednocześnie odpowiada na potrzeby ludzi i społeczności. Jest to wezwanie wszystkich narodów do współpracy w celu ochrony i zachowania różnorodności biologicznej Ziemi, a także ważny krok naprzód w staraniach sprostania palącym wyzwaniom środowiskowym naszych czasów.
bottom of page